ПРАВАТА ни, произтичащи от GDPR И КАК да защитим нашите лични данни.

//ПРАВАТА ни, произтичащи от GDPR И КАК да защитим нашите лични данни.

ПРАВАТА ни, произтичащи от GDPR И КАК да защитим нашите лични данни.

By | 2019-06-13T07:40:13+00:00 юни 13th, 2019|ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ|0 Comments

Едно от основните задължения на администраторите и обработващите лични данни е да запознае субекта на данни с неготите ПРАВА, произтичащи от GDPR
Какви са те и по какъв начин физическите лице могат да ги упражняват, Ви насочвам със следните уточнващи въпроси.
1. Какво представлява понятието „субект на данни“?
Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

2. Какви права има субектът на данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни?
Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:
• Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
• Достъп до собствените си лични данни;
• Коригиране (ако данните са неточни);
• Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
• Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
• Преносимост на личните данни между отделните администратори;
• Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
• Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
• Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.