Длъжностно лице по защита на данните

/Длъжностно лице по защита на данните
Длъжностно лице по защита на данните 2018-04-23T11:07:13+00:00

Длъжностно лице по защита на данните

Новият регламент за защита на личните данни въвежда фигурата на т.нар. длъжностно лице по защита на данните.

Това е служител на администратор на лични данни или външно за организацията на администратора физическо лице, натоварено с консултативни функции в областта на защитата на личните данни, надзор по спазването на регламента в организацията на администратора и повишаването на осведомеността и обучението на персонала.

Регламентът предвижда длъжностно лице по защита на личните данни да имат само определени категории администратори, а именно:

  • Публични органи или структури, освен когато става въпрос за съдилища при изпълнение на съдебните им функции;
  • Администратори, чиято дейност, поради своето естество, обхват и цели, изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни;
  • Администратори, чиито основни   дейности се състоят в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ:

Лицето по защита на личните данни има набор от задължения, сред които:

  • Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
  • Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането   на отговорности,   повишаването   на осведомеността   и обучението   на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
  • При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата  на данните и да наблюдава извършването на оценката;
  • Да си сътрудничи с надзорния орган;
  • Да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.

НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГА ЕКСПЕРТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМЦИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ